วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

แผนการสอนวิชาเคมี

แผนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 (General Chemistry Laboratory II)
รหัส 411104 ปี การศึกษา 2/2551


วิชาบังคับก่อน
เคมีทั่วไป 1 รหัส 411101
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 รหัส 411102

คำบรรยายรายวิชา
วิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยาย รายวิชา 411103 เคมีทั่วไป 2

วัตถุประสงค์รายวิชา

1.เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจปรากฏการณ์ทางเคมีที่เกิดขึ้ น
เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมีที่เกิดขึ้นตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง
3.เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

วิธีการสอน
ปฏิบัติสัปดาห์ละ 1 คาบ คาบละ 3 ชั่วโมง

การวัดผล
คะแนนทดสอบย่อย 30 คะแนน
รายงานปฏิบัติการ 30 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 40 คะแนน


เกณฑ์การตัดสิน
อิงทั้งกลุ่มและเกณฑ์ อาศัยคะแนนดิบ ค่าเฉลี่ยและ T‐score และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แผนการสอน

1
แนะนำการเรียนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 และจัดกลุ่มทำการทดลอง
2
ปฏิบัติการที่ 1 ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี
3
ปฏิบัติการที่ 2 อัตราการเกิดปฏิกิริยา
4
ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี
5
ปฏิบัติการที่ 4 สมดุลกรด-เบส pH และสารละลายบัฟเฟอร์
6
ปฏิบัติการที่ 5 ค่าคงที่ผลคูณการละลายและความสามารถในการละลายของ Ca(OH)2
7
ปฏิบัติการที่ 6 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และเซลล์ไฟฟ้าเคมี
8
ปฏิบัติการที่ 7 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า
9
ปฏิบัติการที่ 8 การวิเคราะห์แอนไอออนบางชนิด
10
ปฏิบัติการที่ 9 การแยกและการวิเคราะห์แคทไอออนบางชนิด
11
สรุป คืนรายงานการทดลองแก่นักศึกษา
12
สอบปลายภาค วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.00-15.00 น.

เอกสารอ่านประกอบ

1. ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (ฉบับปรับปรุง ปี 2547)

2. ตำราเคมีทั่วไปทุกเล่ม

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552